Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie houdt zich bezig met archeologische resten (ons 'ondergronds erfgoed').

Na onderzoek worden die in kaart gebracht zodat ze ons iets vertellen over hoe de mensen vroeger leefden. De vondsten worden op verschillende manieren ontdekt. Bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden voor het bouwrijp maken van terreinen of voor de aanleg van wegen. Oude gebouwen en een afwijkende terreingesteldheid zijn vaak indicaties dat er iets verscholen kan zijn in de grond. Archiefonderzoek, oude kaarten en veldnamen zijn ook bronnen om interessante archeologische vindplaatsen te ontdekken.
In 1992 is in Europees verband het Verdrag van Valetta (ook wel Verdrag van Malta genoemd) gesloten.

Voor Nederland is dit verdrag vertaald in de Wet op de archeologische monumentenzorg die sinds 1 september 2007 van kracht is. Hierin staan afspraken om van overheidswege het archeologisch erfgoed (beter) te beschermen. Op zich een goede zaak, maar bij wetten horen regels en eisen. Bij een opgraving werkt de werkgroep samen met een professionele instantie.

Informatie over deze werkgroep bij:

Ranko Hamelinck
Kard.v.Rossumstraat 21
5104 HK  Dongen
T: 0162 -22 06 99
E: erfgoed@heemkundedongen.nl

Vondstmeldingen bij:

E: info@heemkundedongen.nl

Oproep

Heb je een archeologische vondst gedaan of vermoed je ergens archeologische resten, meld dat bij onze contactpersoon. Deze neemt dan contact op met het werkgroeplid dat je verder kan helpen.

Berichten

Opgravingen en waarnemingen

In de afgelopen decennia heeft de werkgroep een reeks van opgravingen en waarnemingen gedaan. 2009 – proefsleuvenonderzoek in de Beljaart (zie verslag) 2006 – een oppervlaktekartering uitgevoerd rond de huidige woonkern van Achterhuizen. 2002 – archeologische waarneming Rosarioterrein 1997 – archeologische waarneming afvalstort Kardinaal van Rossumstraat 1997 – archeologische waarneming Waterstaatskerk 1997 – archeologische waarneming…

Lees verder

Vondsten in Dongen

Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw zijn in Dongen verschillende losse archeologische vondsten gedaan. Enkele voorbeelden: Uit de Steentijd (10000-2000 v Chr) een pijlpunt, schrapers en klingen Uit de Bronstijd (2000-800 v Chr) een speerpunt. Uit de IJzertijd (800-50 v Chr) scherven van urnen en spinsteentjes. Uit de Romeinse tijd (50 v Chr-500…

Lees verder

Bronzen speerpunt gevonden in Dongen

Februari 2010 Een aantal maanden geleden zijn voor Dongen een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Er zijn losse vondsten gedaan op akkers, maar ook vondsten die dieper uit de ondergrond zijn gekomen tijdens het uitgraven van een wegcunet. Het begon allemaal met de vondst van een bronzen speerpunt. Een unieke vondst voor Dongen. Helaas is de…

Lees verder