Stand van zaken mozaïeken Cambreur College

Stand van zaken mozaïeken Cambreur College

Graag brengen we u kort op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de door sloop bedreigde mozaïeken van Marius de Leeuw in de gevels van het Cambreurcollege.

Nadat we als heemkundekring vernamen dat deze belangrijke werken van de monumentalist Marius de Leeuw bedreigd werden mee ten onder te gaan in de sloop van het huidige Cambreurcollege hebben we van het college van B en W en van het schoolbestuur de mogelijkheid gekregen te onderzoeken of behoud mogelijk zou zijn. Hiervoor was als belangrijke voorwaarde gesteld dat het voor zowel schoolbestuur als de gemeente Dongen geen geld zou kosten en dat herplaatsing in of aan het nieuwe schoolgebouw niet was toegestaan.

Met deze randvoorwaarden is door de heemkundekring en de werkgroep monumentale kunst (WMK) van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut gezamenlijk actie ondernomen om uit de samenleving ideeën en plannen op te halen die duurzaam behoud mogelijk maken en haalbaar zijn. Tot verrassing van de initiatiefnemers kwamen hierop veel suggesties en een viertal verder uitgewerkte plannen binnen. Deze zijn gebundeld in een speciale uitgave van de Wazerweijen en gepresenteerd op een informatieavond in het Cambreurcollege in begin juli 2019. Dit boekje is ook aan alle raadsleden aangeboden. In hetzelfde themanummer is ook alle kennis over de waarde van de mozaïeken binnen de wederopbouwkunst in Nederland samengebracht. Tevens is aandacht gegeven aan de bijzondere techniek en gebruikte steensoorten en tot slot ook aan het verhaal dat de mozaïeken vertellen over Dongen en de ontwikkeling van het Dongens middelbaar onderwijs in het bijzonder.

Na afloop van de informatieavond is zowel door het schoolbestuur als de gemeente Dongen medewerking gegeven aan een commissie met als doelstelling het maken van een selectie op haalbaarheid van de plannen en suggesties. In deze commissie zit ook een leerling en een van de erfgenamen van Marius de Leeuw uit Amsterdam.

De commissie is op 23 oktober voor het eerst bijeen gekomen en onderzoekt de haalbaarheid binnen drie domeinen:

  • esthetisch criterium
  • technisch-ruimtelijk criterium
  • financieel criterium

Op 13 november was er gelegenheid voor de indieners van suggesties en plannen om nadere toelichting te geven waarna in deelcommissies op bovengenoemde aspecten is getoetst. De resultaten hiervan worden op 29 januari aanstaande besproken in de commissie. Afhankelijk van de uitkomst van de commissie en de definitieve keuze voor een van de varianten gaat de fondswerving, die al voorzichtig is opgestart, een nieuwe fase in.

Bericht geplaatst in