Naome, Naome, Naome

Naome, Naome, Naome

DVTerugNaarDialect

Bij óos in de bùurt géeve dubbele naome of op mekaor lèèkende naome gróote prebléeme. Zo hajje wij ‘n Anja en de bùurvrouw hitte Anjo. Om nou vergissinge te vurkóome legde íederéen die klemtóon verkeerd. De a of de o wier gewóon ùitgeschrèeuwd, om dè op ’t ende van de naom ’t verschil pas dúidelijk wíer en we wojje wel dèt de goeje bùurvrouw antwoord gaaf.

DVNaomeNaomeTwee schattige, líeve klèène buurmeskes zùrgde vur de gròotste prebléeme.
De éen hitte Iris en de aander Ilse. Gróote vriendinnekes, aaltij waare ze saome. Dè was nie makkelijk as die tweej saome aon’t spéule waare en ge woj ze wè vraoge.
Al nao de irste letter moeste gij oew kéuze maoke, was’t nou Iris of toch Ilse. En al die vaoders en moeders bléeve stéeke bij die i, gevolgd dur ’n héel gróot vraogtéeke. En daor hajje die meskes nou aaltij zo’n léut om, óos zo te zíen sukkele mee die i in oewe mond en nie verder kóome dan i i i i i i.

Dubbele naome kréege bij óos in de bùurt ‘n toevoeging: de klèène Kevin en de gróote Kevin en daormee zèn wij netuurlijk gin ùitzondering. Vroeger moes òok op d’éen of d’aandere manier femilies mee dezelfde naom ùit mekaor gehouwe kanne worre.
Zo werkte ik op ‘t gaasthúis. En daor wíer aaltij nàor goej gebrúik gevraogd van wie ge d’r éene waart. Óoze pa en óos ma noeme hielp nie, want die kende ze nie.

Mar as ik zee dè’k d’r éen waar van Nolleke Oerlemans (óoze opa), dan wíer metéen gevraogd zèède gij d’r dan éen van de Tek of van de Pauw. En daor haj ik gin fláuw idee van. Ik wies ’t nie, mar om de véule Oerlemansen ùit mekaor te houwe gaave ze bijnaome àon héele takke van femilies. En nie alléen bij die van Oerlemans, véul femilies in Dongen hajje bijnaome.

We kanne d’r hier wel ‘n paor noeme;

 • C. van Dongen: De Rus
 • Cees van Dongen: Burgemister van de Léegen Ham
 • van Dongen: De Rooie van Donge
 • van Dongen: De Nuttige
 • van Dongen: Pot
 • van Dongen: De Frut
 • van Dongen: De Kéethond
 • van Dongen: De Klep
 • van Dongen: De Kelder
 • Emmen: De Kúil
 • Emmen: De Saar
 • Emmen: De Tek
 • Emmen: ‘t Foepke
 • Emmen: Koske Zonder Hak
 • Emmen: Platvóet
 • Emmen: De Mellis

Bericht geplaatst in