Brief aan college en gemeenteraad Dongen

Brief aan college en gemeenteraad Dongen

Deze brief is verstuurd naar college van B & W en alle raadsleden over financiering abonnementen Monumentenwacht:

Geachte leden van College en Raad,

‘Testen, testen, testen’, we hebben het dit jaar al vaker gehoord. Ook in tijden waarin u als volksvertegenwoordigers het huishoudboekje van de gemeente tegen het licht houdt willen we u aan deze drie woorden herinneren. Vorig jaar schreven we tevergeefs een alarmbrief tegen de draconische bezuiniging om het gehele erfgoedbudget voor tegemoetkoming in onderhoudskosten van gemeentelijke monumenten te schrappen. Hierdoor staan monumenteigenaren er alleen voor om ons algemeen belang te financieren. Dat doen we in Dongen niet langer samen.

We hopen nu geen tweede golf over ons heen te krijgen en willen ervoor pleiten tenminste het testen in stand te houden. Wat bedoelen we hiermee:

In 1975 begon monumentenland Nederland met het gezond maken van het monumentenbestand. Door de oorlog, de tijdgeest van de Wederopbouw en de jarenlange verwaarlozing verkeerde een groot deel van onze monumenten in zeer beroerde bouwkundige staat. Er werd vervolgens volop in restauraties geïnvesteerd. Dure maar noodzakelijke intensive care zorg betaald met belastinggeld! Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen is de Monumentenwacht opgericht. Ze controleren structureel ons gebouwd erfgoed op de staat van onderhoud. Hun rapportages bevatten waardevolle adviezen hoe onderhoud en restauratie-behoefte te prioriteren. Ook worden kleine gebreken tijdens de inspecties opgelost of van een noodverbandje voorzien. De Monumentenwacht heeft in haar 45-jarig bestaan dus kostbare restauraties voorkomen door tijdig problemen te constateren. Eigenaren kunnen op deze inspecties, naar de (financiële) mogelijkheden van dat moment, dan ook handelen.

De gemeente Dongen is zich sinds de eeuwwisseling van deze meerwaarde bewust en biedt eigenaren van gemeentelijke monumenten een gratis abonnement aan op de Monumentenwacht. De rapportages zijn alleen bedoeld voor de eigenaren en worden niet bekend bij de gemeente.

Nu we als gemeente krap bij kas zitten mogen we niet de historische fout maken deze verworvenheid bij het vuil te zetten en deze laatste tegemoetkoming voor monumenteigenaren op te heffen. Hierdoor zullen eigenaren anders moeten gaan betalen voor de controle door de Monumentenwacht en wordt de drempel hoger om dit te doen. Op termijn plukken we daar allemaal de zeer wrange vruchten van. In plaats van klein onderhoud belanden we weer in dure restauraties en hoge overheidsuitgaven.

Toevallig kunnen we uitgerekend nu het resultaat zien van onvoldoende testen. De torenspits van de voormalige St. Josephkerk ligt nu op de intensive-care van onze vereniging, de gemeente Dongen en hulpdiensten uit het bedrijfsleven. Een kleine lekkage heeft in korte tijd (enkele jaren) de halve onderkant van de toren onder zijn loden regenjasje doen wegrotten. Als er met regelmaat was geïnspecteerd, bijvoorbeeld door de Monumentenwacht, had dit kunnen worden voorkomen. Een restauratie ter waarde van 50.000 euro had met een paar honderd euro op het goede moment kunnen worden voorkomen.

Laten we voldoende afstand houden en op de kleintjes letten, maar de afstand naar een gezonde toekomst niet groter maken dan noodzakelijk! Behoud de tegemoetkoming aan monumenteigenaren voor de Monumentenwacht! Blijf testen, testen, testen.

Bericht geplaatst in