CULTURELE ANBI STATUS HEEMKUNDEKRING DE HEERLYCKHEIT DONGEN:

Er zijn verschillende eisen waaraan een goed doel moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Culturele ANBI status. Eén van de belangrijkste eisen is dat een instelling waaraan het Culturele ANBI wordt toegewezen voor 90% of meer een algemeen belang moet dienen. Voor donateurs is het mooi om te weten dat goede doelen met het Culturele ANBI status geen winstoogmerk mogen hebben.

Het grote voordeel van schenken aan Culturele ANBI's

Vanaf 1 januari 2008 kunnen giften die zijn gedaan aan een instelling met een Culturele ANBI Status afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Bent u dus donateur van een goed doel met een Culturele ANBI Status, geef dan bij de jaarlijkse opgave van de belastingdienst ook uw gedane giften door. Dit scheelt weer met wat u moet terugbetalen of zelfs ontvangst. Dit maakt geld geven aan goede doelen weer een stuk leuker.

Is mijn gift aftrekbaar van de aangifte inkomstenbelasting?

De Belastingdienst heeft de heemkundekring de Heerlyckheit Dongen als Culturele ANBI erkend. Hierdoor komt de vereniging in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Deze erkenning is óók voor u belangrijk. Omdat de heemkundekring deze speciale beschikking van de belastingdienst heeft gekregen kunt u voor de inkomstenbelasting een giftenaftrek krijgen voor giften die u aan de heemkundekring heeft gedaan.

Voor meer informatie hierover en de extra voordelen van schenken aan een culturele ANBI ten opzichte van een gewone ANBI, raadpleeg de site van de belastingdienst.

KvK-nummer:
RSIN:
Bank:

40271609
812468429
NL69 RABO 0300 7457 61

Contactgegevens

Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen
Postadres:
Trompethof 7
5101 AK Dongen
info@heemkundedongen.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:

Mathé Koenen

Secretaris:

Ellie Oerlemans

Penningmeester:

Piet van der Pluijm

Algemene bestuursleden:

Ranko Hamelinck
Hans Sprangers

Doelstelling:

De doelstelling zoals is opgenomen in de statuten welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel:
Het werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de gemeente Dongen en omgeving.

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel:
a. het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;
b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu;
c. het beschermen van lokale monumenten in de breedste zin van het woord. Onder beschermen wordt ook verstaan het namens de vereniging starten van procedures ingevolge de Erfgoedwet, enige provinciale of gemeentelijke monumenten- of erfgoedverordening, bestemmingsplanprocedures, het indienen van zienswijzen en inspraakreacties en het instellen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures hoe ook genaamd, het indienen van een verzoek tot plaatsen van monumentale onroerende goederen op de gemeentelijke, provinciale of rijksmonumentenlijst en de lokale lijst met identiteitsbepalende objecten (de zogenaamde IB-lijst), het indienen van een verzoek tot aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht, het indienen van zienswijzen, bezwaar- of beroepschriften tegen bouw- of sloopplannen binnen een beschermd dorpsgezicht, wijziging van een bestaand beschermd dorpsgezicht of richtlijnen casu quo het opheffen van een beschermd dorpsgezicht of het in bezwaar en beroep gaan tegen sloop- of wijzigingsvergunningen van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten of identiteitsbepalende objecten;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de-ruimste zin verband houden en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
e. het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende goederen, zaken en/of voorwerpen;
f. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

2. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door:
a. het doen houden van lezingen, studie-avonden, het organiseren van excursies en tentoonstellingen;
b. het inrichten en onderhouden van relevante documentaties;
c. het uitgeven van een eigen periodiek waarin onder andere diverse studies over het heem gepubliceerd kunnen worden;
d. het met woord en daad steunen van degenen, die zich met het onderzoek van een bepaald heemkundig onderwerp bezighouden;
e. het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven zoals in het voorgaande lid genoemd.

Beloningsbeleid

Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen is een organisatie die geheel draait met vrijwilligers. Enkel, door het bestuur goedgekeurde, gemaakte onkosten worden vergoed.

Informatie m.b.t. de jaarcijfers zijn op te vragen bij de penningmeester.